Офіційний веб-сайт
Пошук

 

   Мукачівщина запрошує!

 

  

        


 


 

На головну / Звернення громадян

Загальна інформація


 

У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Мукачівської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

05.06.2014                               Мукачево                                 №206

 

Про затвердження нормативно- правових актів з питань проведення

особистого прийому громадян та розгляду звернень  громадян

 

 

 

 

 

Відповідно до статті 6, 39, 41 Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”, статті 22 Закону України ,,Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 ,,Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 ,,Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об`єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”, від 24 вересня 2008 року № 858 ,,Про затвердження Класифікатора звернень громадян”, розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 03 лютого 2014 року № 20 ,,Про затвердження нормативно-правових актів з питань проведення особистого прийому громадян та розгляду звернень громадян”, яке зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Закарпатській області 05 лютого 2014 року за № 1/1138, з метою забезпечення реалізації прав громадян на звернення:

 

1. Затвердити Порядок проведення особистих прийомів громадян керівництвом Мукачівської районної державної адміністрації, що додається.

 

2. Затвердити Порядок проведення особистих виїзних прийомів громадян керівництвом Мукачівської районної державної адміністрації, що додається.

 

3. Сектору з питань внутрішньої політики та зв`язків з громадськістю у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації забезпечити оприлюднення в засобах масової інформації цього розпорядження після його реєстрації в Мукачівському міськрайонному управлінні юстиції.

 

4. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації розмістити затверджені цим розпорядженням порядки на офіційній веб-сторінці райдержадміністрації.

 

5. Загальному відділу апарату райдержадміністрації забезпечити:

 

складання та подання голові райдержадміністрації графіка виїзних особистих прийомів головою, першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації до 30 числа останнього місяця кварталу;

 

своєчасне подання сектору з питань внутрішньої політики та зв`язків з громадськістю у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації щоквартальних графіків виїзних прийомів головою, першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації для їх розміщення на офіційному веб-порталі райдержадміністрації;

 

інформування голови райдержадміністрації про дотримання першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації графіків проведення особистих прийомів громадян щокварталу, до 20 числа наступного періоду.

 

6. Дане розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в Мукачівському міськрайонному управління юстиції, з моменту його оприлюднення.

 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату державної адміністрації Чекана О.І.

 

 

 

Голова державної адміністрації                                                     В. Пашкуляк

        

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Мукачівської районної   

державної адміністрації

­­­05.06.2014 206

 

ПОРЯДОК

проведення особистих прийомів громадян керівництвом Мукачівської районної державної адміністрації

 

               1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян в Мукачівській районній державній адміністрації.

               2. Організація особистих прийомів громадян (далі – прийом) керівництвом Мукачівської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація) здійснюється відповідно до Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року  № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

               3. Прийом в райдержадміністрації проводиться головою райдержадміністрації, першим заступником та заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації відповідно до функціонального розподілу обов’язків з питань, які належать до повноважень райдержадміністрації, згідно із графіком.

               4. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, проводиться першочергово, особисто головою райдержадміністрації або, під час його відсутності, виконуючим його обов’язки заступником.

               5. Прийоми громадян проводяться згідно із затвердженим графіком. Графік прийомів громадян затверджується окремим розпорядженням голови райдержадміністрації.

               6. Прийом громадян у дні, не визначені графіком особистого прийому, здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації.

               7. Графік прийомів доводиться до відома громадян шляхом оприлюднення на офіційному веб-порталі райдержадміністрації, у засобах масової інформації та розміщується на інформаційному стенді у вестібюлі.

               8. Загальний відділ апарату райдержадміністрації відповідає за оновлення графіка прийомів на інформаційному стенді та своєчасне подання інформації сектору з питань внутрішньої політики та зв`язків з громадськістю у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації для розміщення у засобах масової інформації, на офіційному веб-порталі райдержадміністрації.

               9. Запис на прийом до першого заступника та заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації здійснюється у загальному відділі апарату райдержадміністрації у день прийому з 9.00 години та протягом здійснення прийому. Прийом громадян здійснюється  з 10.00 до 13.00 години.

               10. Попередній запис на прийом до голови райдержадміністрації здійснюється працівниками загального відділу апарату райдержадміністрації у день прийому з 8.30 год. та протягом здійснення прийому. Прийом громадян головою райдержадміністрації здійснюється з 10.00 до 13.00 години.

               11. Під час запису на прийом відповідальні працівники загального відділу апарату райдержадміністрації з’ясовують прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання громадянина, контактний телефон (якщо такий є), зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи державних органів він звертався і яке було прийнято рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

               12. У разі, коли на прийом зі спільним питанням записується група громадян, вищезазначена інформація у повному обсязі з’ясовується у контактної особи, яку самостійно визначають громадяни. У реєстраційно-контрольній картці відмічається кількість присутніх осіб, бажаючих побувати на особистому прийомі у керівника з цього ж питання.

               13. Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, які не стосуються обставин звернення.

               14. У разі необхідності відповідальний працівник загального відділу апарату райдержадміністрації надає допомогу громадянину у визначенні посадової особи райдержадміністрації, до якої необхідно записатися на прийом відповідно до специфіки питання, яке порушує громадянин, та компетенції відповідних посадових осіб.

15. У записі на особистий прийом може бути відмовлено з таких підстав:

повторне звернення до одного і того ж органу від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті;

звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України „Про звернення громадян”;

звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому чинним законодавством).

16.  Забороняється відмова громадянинові у записі на особистий прийом із підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

17. Про відмову у записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення.

          18. У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їхні особи та повноваження.

          19. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

20. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає обґрунтоване роз’яснення відповідно до чинного законодавства та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

21. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення порушених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що входять до сфери її управління, або одержувати за запитом від них необхідну інформацію.

22. Якщо вирішити порушене питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається у тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові за його бажанням надається усна або письмова відповідь.

23. Якщо питання, порушені у зверненні громадянина, не входять до компетенції районної державної адміністрації, таке звернення у строк не більше п’яти днів з дня реєстрації надсилається за належністю відповідному органові чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення. У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, у той самий строк воно повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

24. У разі, якщо прийом відповідною посадовою особою райдержадміністрації не може відбутися за графіком через поважні причини, працівники загального відділу апарату райдержадміністрації інформують про це заявників.

Прийом громадян може здійснюватися і у дні, не передбачені графіком прийому, за згодою відповідного керівника (на прохання громадян, що звернулися з невідкладними питаннями).

25. Після закінчення прийому, усі опрацьовані матеріали за результатами прийому, у тому числі реєстраційно-контрольні картки з резолюціями та підписами відповідної посадової особи, що проводила прийом передаються у загальний відділ апарату райдержадміністрації.

26. Загальний відділ апарату райдержадміністрації:

здійснює облік прийому громадян та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому;

здійснює систематичний аналіз, узагальнення поданих на прийомах звернень громадян та щокварталу, до 20 числа наступного періоду, інформує голову райдержадміністрації.

27. Рішення про зняття звернень з контролю приймають посадові особи, які прийняли рішення про контроль, шляхом накладання резолюції „До справи” на інформації про результати розгляду звернення.

          28. Звернення, що були подані на прийомі, після їх вирішення з усіма документами щодо їх розгляду і вирішення та примірником реєстраційно-контрольної картки повертаються до загального відділу апарату райдержадміністрації для централізованого формування справи. Формування і зберігання справ виконавцями забороняється.

 

 

 

Керівник апарату

державної адміністрації

 

О.Чекан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Мукачівської районної   

державної адміністрації

­­­05.06.2014206

 

 ПОРЯДОК
проведення особистих виїзних прийомів громадян керівництвом Мукачівської районної державної адміністрації

 

               1. Організація виїзних особистих прийомів громадян (далі – виїзний прийом) керівництвом Мукачівської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація) здійснюється відповідно до Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року  № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

   2. Виїзні прийоми проводяться головою райдержадміністрації, першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, як правило, на території району за місцем проживання громадян, з питань, які належать до повноважень райдержадміністрації.

               3. Виїзні прийоми проводяться  згідно із графіком, який затверджується головою райдержадміністрації до 30 числа останнього місяця кварталу.

  4. Під час виїзних прийомів розгляд звернень Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, проводиться першочергово.

  5. Загальний відділ апарату райдержадміністрації узагальнює подані пропозиції щодо місця, дати та часу проведення виїзних прийомів посадовими особами райдержадміністрації, забезпечує погодження із керівником апарату райдержадміністрації та до 30 числа останнього місяця кварталу подає графік виїзних прийомів на затвердження голові райдержадміністрації.

6. Після затвердження головою райдержадміністрації графік виїзних прийомів подається загальному відділу апарату райдержадміністрації – для підготовки виїзних прийомів, обліку та контролю за розглядом звернень.

7. Графік виїзних прийомів доводиться до відома громадян шляхом оприлюднення на офіційному веб-порталі райдержадміністрації.

8. Загальний відділ апарату райдержадміністрації відповідає за своєчасне подання графіка виїзних прийомів сектору з питань внутрішньої політики та зв`язків з громадськістю у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації для його розміщення на офіційному веб-порталі райдержадміністрації.

9. Загальний відділ апарату райдержадміністрації не пізніше ніж за тиждень до дня прийому надсилає електронною поштою органам місцевого самоврядування уточнену та погоджену із відповідним керівником інформацію про дату та час проведення виїзного прийому.

10. Виконавчі комітети органів місцевого самоврядування (за їх згодою), на підпорядкованій території яких заплановано проведення виїзного прийому, сприяють його проведенню:

доводять до відома жителів села (селища) інформацію про дні та часи прийому;

організовують попередній запис громадян на прийом;

виділяють приміщення та створюють відповідні умови для проведення прийому;

під час проведення прийому заповнюють зі слів заявника реєстраційно-контрольну картку звернень громадян та, у разі надання, приймають від нього письмову заяву.

11. Загальний відділ апарату райдержадміністрації відстежують процес підготовки виїзного прийому, інформує керівника апарату райдержадміністрації про готовність до виїзного прийому.

У разі, якщо виїзний прийом відповідної посадової особи райдержадміністрації не може відбутися за графіком через поважні причини, загальний відділ апарату райдержадміністрації оперативно інформує про перенесення (відміну) прийому виконавчий комітет сільської (селищної) ради для оперативного сповіщення громадян, яких було записано на цей виїзний прийом.

12. Загальний відділ апарату райдержадміністрації:

здійснює реєстрацію звернень, одержаних на виїзному прийомі, контроль за дотриманням термінів їх розгляду та наданням відповідей заявникам;

здійснює систематичний аналіз, узагальнення поданих на прийомах звернень громадян та щокварталу, до 20 числа наступного періоду, інформує голову райдержадміністрації.

 13. Рішення про зняття з контролю звернень, які були отримані на виїзному прийомі, приймає посадова особа, яка його проводила, шляхом накладання резолюції „До справи” на інформації про результати розгляду звернення.

 14. Звернення, що були подані на виїзному прийомі, після їх вирішення з усіма документами щодо їх розгляду і вирішення та примірником реєстраційно-контрольної картки повертаються до загального відділу апарату райдержадміністрації для централізованого формування справи. Формування і зберігання справ виконавцями забороняється.

 

Керівник апарату

державної адміністрації

 

О.Чекан