Офіційний веб-сайт
Пошук

 

   Мукачівщина запрошує!

 

  

        


 


 

На головну / Мукачівська районна державна адміністрація

Засади діяльності


Завдання та нормативно-правові засади діяльності

 

Відповідно до Конституції України та Закону України "Про місцеві державні адміністрації" Мукачівська районна державна адміністрація є органом виконавчої влади і в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території району, а також реалізує повноваження, делеговані їй районною радою.  

Мукачівська районна державна адміністрація в межах визначених законодавством повноважень захищає права і законні інтереси громадян та держави, забезпечує комплексний соціально-економічний розвиток території району та реалізацію державної політики у визначених законодавством сферах управління. У своїй діяльності вона керується Конституцією України, Законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами законодавства.  

Районна державна адміністрація діє на засадах законності, гласності, поєднання загальнодержавних і місцевих інтересів, відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність. Забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування.  

Районну державну адміністрацію очолює голова, який призначається Президентом України. У разі відсутності голови районної державної адміністрації його обов'язки виконує перший заступник голови райдержадміністрації, а у разі відсутності останнього - один із заступників голови. 

 

Основні завдання районної державної адміністрації

 

Мукачівська районна державна адміністрація в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує:

1) виконання Конституції, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;
3)виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання коріннихнародів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних бюджетів;

5)звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6)взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7)реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Мукачівська районна державна адміністрація та її структурні підрозділи діють на засадах:

- відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність;

- верховенства права;

- законності;

- пріоритетності прав людини;

- гласності;

- поєднання державних і місцевих інтересів.

Порядок діяльності Мукачівської районної державної адміністрації визначається: Конституцією України, Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Типовим регламентом місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 № 1270, Регламентом Мукачівської районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від 12.08.10 № 882, Положенням про апарат Мукачівської районної державної адміністрації   (розпорядження  голови   райдержадміністрації   від   25.08.05 № 307), Інструкцією з діловодства в районній державній адміністрації (розпорядження голови райдержадміністрації від 01.07.11 № 328).

 

Порядок оскарження рішень, прийнятих Мукачівською районною державною адміністрацією

 

Відповідно до абзацу четвертого статті 38 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" "рішення посадових осіб місцевих державних адміністрацій можуть бути оскаржені Президенту України, органу виконавчої влади вищого рівня, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або до суду."

Відповідно до частини першої статті 43 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" "акти місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України, Законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду."

Згідно із статтею 50 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" "розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, акти інших посадових осіб, які призначаються ними, можуть бути оскаржені в судовому порядку відповідно до закону."

 

 

 

ПЕРЕЛІК

основних актів законодавства, якими встановлені нормативно-правові засади діяльності Мукачівської районної державної адміністрації

 

1.      Конституція України.

2.      Податковий кодекс України.

3.      Господарський кодекс України.

4.      Цивільний кодекс України.

5.      Кодекс законів про працю України.

6.      Земельний кодекс України.

7.      Бюджетний кодекс України.

8.      Сімейний кодекс України.

9.      Водний кодекс України.

10.   Лісовий кодекс України.

11.  Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

12.  Закон України  «Про державну службу».

13.   Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції».

14.  Закон України  «Про місцеве самоврядування в Україні».

15.   Закон України «Про відпустки».

16.  Закон України  «Про звернення громадян».

17.   Закон України  «Про інформацію».

18.   Закон України  «Про доступ до публічної інформації».

19.   Закон України  «Про статус депутатів місцевих рад».

20.   Закон України  «Про статус народного депутата України».

21.   Закон України  «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».

22.   Закон України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

23.   Закон України  «Про землеустрій».

24.   Закон України  «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

25.  Закон України  «Про статус і соціальний захист громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

26.  Закон України  «Про охорону культурної спадщини».

27.  Закон України  «Про свободу совісті та релігійні організації».                  

28.   Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.07 № 996  «Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій».

29.   Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.05 № 179  «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій».

30.   Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.06 № 268   «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

31.   Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.99 № 1374   «Про затвердження Порядку призначення на посаду та звільнення з посад керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій».

32.   Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 № 658  «Про затвердження Положення про ранги державних службовців».

33.   Постанова Кабінету Міністрів України від 01.12.94 № 804  «Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах»;

34.   Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.02 № 169 «Про затвердження Положення проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців».

35.   Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.00 № 1922   «Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців».

36.   Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.00 № 950  «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування».

37.   Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.99 № 851  «Про затвердження Порядку перебування на державній службі працівників патронатної служби членів Кабінету Міністрів України та голів місцевих державних адміністрацій».

38.   Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.99 № 339  «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади».

39.   Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.99 № 2263  «Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації».

40.   Постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.03 № 1569  «Про затвердження Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації».

41.   Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.08 № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації».

42.   Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.09 № 1432  «Деякі питання організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування».

43.   Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.97 № 1153 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади».

44.   Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731   «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі змінами).

45.   Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.07 № 967   «Про затвердження типових положень про Головне управління агропромислового розвитку обласної, управління агропромислового розвитку Севастопольської міської, районної державних адміністрацій».

46.   Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.07 № 790  «Про затвердження типових положень про Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської і про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у м. Києві та Севастополі державної адміністрації».

47.   Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.02 № 1204 «Про затвердження типових положень про Головне фінансове управління обласної, Київської міської та фінансове управління Севастопольської міської державної адміністрації, про фінансове управління районної, районної у м. Києві та фінансовий відділ районної у м. Севастополі державної адміністрації».

48.   Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.06 № 214    «Про затвердження типових положень про Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури Севастопольської міської та відділ розвитку інфраструктури районної державної адміністрації».

49.   Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.00 № 1146  «Про затвердження типових положень про управління містобудування та архітектури районної у місті Києві, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної, районної у місті Севастополі державної адміністрації» (зі змінами);

50.   Постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.07 № 1364   «Про затвердження Типового положення про відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації».

51.   Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.08 № 361  «Про затвердження типових положень про головне управління з питань надзвичайних ситуацій, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, управління та відділи (сектори) з питань надзвичайних ситуацій».

52.   Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.09 № 1415    «Про затвердження типових положень про управління культури і туризму обласної, севастопольської міської, Головне управління культури, Головне управління охорони спадщини, управління туризму і курортів Київської міської, відділ культури і туризму районної, районної у м. Севастополі, відділ культури і туризму та охорони спадщини районної у м. Києві державної адміністрації».

53.   Постанова Кабінету Міністрів України від 01.02.06 № 78 «Про затвердження типових положень про управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної Севастопольської міської державної адміністрації, про відділ у справах сім'ї, молоді та спорту районної, районної у м. Севастополі державної адміністрації».

54.   Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.07 № 1068                   «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей».

55.   Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.02 № 1616   «Про затвердження Типового положення про архівний відділ районної, районної у місті Києві і Севастополі державної адміністрації».

56.   Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.04 № 1126 «Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю».

57.  Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.08 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» (зі змінами);

58.   Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.09 № 1420  «Деякі питання реалізації статті 186-1 Земельного кодексу України»;

59.   Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.04 № 677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»;

60.   Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.08 № 905  «Про затвердження порядку впровадження діяльності усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»;

61.   Указ Президента України від 04.08.06 № 675/2006 «Про підготовку пропозицій та попередній розгляд кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій»;

62.   Наказ Головного управління державної служби України від 31.10.03   № 122 «Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань» (зі змінами);

63.   Наказ Головного Управління Державної служби України від 29.11.10   № 300 «Про внесення змін до наказу Головдержслужби від 04.08.10  № 214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державних службовців».