Офіційний веб-сайт
Пошук

 

   Мукачівщина запрошує!

 

  

        


 


 

На головну / Мукачівська районна державна адміністрація

Архівний відділ


Архівний відділ

Мукачівської районної державної адміністрації

 

e-mail:archiv-mukachrda@ ukr.net

89600,  м.Мукачево,  вул. Червоноармійська, буд.56                                               

Тел.(03131) 5-22-45     

E-mail:   e-mail:archiv-mukachrda@ ukr.net 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік роботи:

понеділок - п`ятниця 9:00 - 18:00

Обідня перерва - 13:00-14:00

Дні прийому:

вівторок - 9:00-13:00

четвер  - 9:00-13:00

Начальник відділу:

 Русин Оксана Василівна

 

З 1960 року діяв Мукачівський міськрайонний архів. В січні 1963 року утворено районний державний архів Мукачівського  райвиконкому,  який було ліквідовано у травні 1992року та утворено архівний відділ Мукачівської районної адміністрації в зв`язку із створенням Мукачівської районної адміністрації (розпорядження Представника президента України в Мукачівському районі від 18.05.1992р. №24).

Керівники:

ЛешкоМарія Василівна (1964-1969),

СофілканичІ.М. (1969-1984),

ГорватЕ.З. (1984-2002),

Русин Оксана Василівна (з грудня 2002р.)

У відділі три штатні одиниці. Архівний відділ  не має статус юридичної особи не зареєстрований в Єдиному державному реєстрі підприємств. Площа архівосховища ─ 200кв. м., робочої кімнати ─ 9 кв.м. Протяжність стелажного обладнання ─ 612 пог.м.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про архівний відділ  Мукачівської райдержадміністрації

1. Архівний відділ Мукачівської райдержадміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний голові районної державної адміністрації державному архіву Закарпатської області, Укрдержархіву.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мін'юсту та Укрдержархіву, розпорядженнями голови обласної та районної держадміністрації, наказами директора державного архіву Закарпатської області, а також положенням про відділ.

2. Основними завданнями  відділу є:

реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території Мукачівського району;

координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій з питань архівної справи та діловодства;

внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

здійснення контролю за діяльністю архівних установ і  служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.складає і за погодженням з державним архівом області подає  для затвердження до районної державної адміністрації проекти державних цільових програм,  плани розвитку архівної справи в районі, забезпечує їх виконання;

3.2.забезпечує зберігання, облік і охорону:

документів Національного архівного фонду, переданих відділу органими державної влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та об'єднаннями громадян, які діють (діяли) на території району;

документів особового походження, що надійшли до відділу в встановленому порядку;

документів Національного архівного фонду, що утворюються в процесі діяльності профспілкових, кооперативних, творчих та інших об'єднань громадян, переданих за їхньою згодою до відділу;

фотодокументів, що мають значення для вивчення історії району;

друкованих, ілюстрованих та інших матеріалів, що використовуються для довідково – інформаційної роботи;

облікових документів і довідкового апарату до них;

3.3.організовує роботу з внесення документів до Національного архівного фонду або вилучення документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

3.4.проводить в установленому порядку облік, обстеження  та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно від форм власності і підпорядкування;

3.5.інформує державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

3.6.подає районній держадміністрації пропозиції щодо складу органів державної влади, підприємств, установ та організацій району, документи яких надходять на державне зберігання;

3.7перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів;

3.8.надає консультаційно – методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування на території району, та архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву);

3.9.веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи державної влади, підприємства, установи та організації району, подає належні відомості про ці документи державному архіву області;

3.10.надає на договірних засадах послуги підприємствам, установам та організаціям з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них, розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства;

3.11.передає державному архіву області у визначені ним терміни документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання;

3.12.створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного форду;

3.13.розглядає номенклатури справ, дані підприємствами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян та встановлені ними описи справ постійного зберігання і справ з особового складу, акти про знищення документів, що не підлягають зберіганню, передає на розгляд експертно – перевірній комісії державного архіву області;

3.14.видає архівні довідки, копії та витяги документів, що перебувають на зберіганні в архівному відділі, а також задовольняє запити юридичних і фізичних осіб, щодо використання архівної інформації;

3.15.вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.

 

4.Відділ має право:

4.1.одержувати в установленому порядку від інших підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4.2.надавати в межах своїх повноважень методичну допомогу підприємствам, установам і  організаціям району та давати вказівки щодо роботи їхніх архівів та ведення діловодства.

4.3.вимагати від власника документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або в інших випадках . передбачених законодавством, подання них документів для організації експертизи їх цінності;

4.4.звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи;

4.5.порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, що не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду;

4.6.порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами НАФ та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів НАФ або уповноваженій ним особі;

4.7.скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

5.Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян;

5.1.працівники відділу мають право для виконання покладених на них службових обов'язків відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства органів державної влади, підприємств, установ, організацій, а також право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.

6.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із  директором державного архіву області.

 

 

7.Начальник відділу:

7.1.здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

7.2.затверджує функціональні обов'язки працівників відділу;

7.3.видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

7.4.розпоряджається коштами відділу в межах затвердженого на його утримання кошторису;

7.5.призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу.

8.Для проведення експертизи цінності документів відділ утворює експертну комісію.

8.1.склад експертної комісії і положення про неї затверджує начальник відділу відповідно до типового положення, затвердженого Мін'юстом.

9.Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

9.1.Граничну численність, фонд оплати праці працівників, кошторис та штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації.

10.Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

                               

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Начальника архівного відділу райдержадміністрації

    1.Загальні положення

               1.1 Начальник  архівного відділу є відповідальним працівником  відділу, призначається і звільняється розпорядженням голови райдержадміністрації у відповідності з діючим законодавством .

               1.2. На посаду  начальника  архівного відділу призначається особа, що має вищу  освіту .

                1.3. Пiдпорядковується  голові районної державної адміністрації , директору Державного архіву Закарпатської області .

                1.4.У своїй роботі начальник  архівного відділу керується Конституцією України, Законами України „ Про Національний архівний фонд та архівні установи”, „ Про звернення громадян”, „ Про інформацію”, „ Про корупцію”, та інші, актами Президента України, Кабінету міністрів України,  наказами та інструкціями Державного комітету архівів України та обласного архіву Закарпатської області. Розпорядженнями, дорученнями, голови обласної та районної державної адміністрації , Основними правилами роботи архівів, Положенням про архівний вiддiл районної державної адмiнiстрацiї, цiєюпосадовою iнструкцiєю, системи зберігання і класифікації архівних документів, систему облікового і довідкового апаратів, склад і зміст комплексу документів, що зберігаються в архівному відділі .

 

  2. Функціональні обов’язки

              2.1  Відповідно до чинних нормативних вимог проводить роботу, спрямовану на забезпечення збереженості документів, створення і удосконалення науково-довідкового апарату.

              2.2. Забезпечує вирішення питань, спрямованих на підвищення рівня розвитку архівної справи.

              2.3. Збирає, узагальнює та аналiзує інформацію, готує керівнику архівного відділу відповідні пропозиції.

              2.4. Приймає участь у розробці проектів державних програм ,планів розвитку архівної справи з профільних відділу питань .

              2.5.  Під керівництвом керівника підрозділу здійснює приймання документів, перевіряння правильності оформлення документів, наявності додатків.

                2.6.  Забезпечує збереженість документів з паперовими носіями

( обезпилення, перешифровка, фондування ) ( стелажі № 1,2, 3, 4).

              2.7.   Проводить удосконалення описів, складає акти  удосконалених описів   .

              2.8.  Забезпечує розробку і  заповнення  нових облікових документів (аркуш фонда,  картку фонда, картку руху фондів, лист перевіряння ) .

              2.9.  Контроль обліку вимірювання температурно-вологісного режиму зберігання документів, протипожежного стану сховища № 1,№2.

               2.10. Забезпечує групування справ за номерами, написання на ярлику назви та номера фонду, опису, справи, в’язки, прикріплення ярлика до шпагату, перев.язування  справ, розміщення в’язок на стелажах..

               2.11. Здійснює переміщення справ у межах архівосховища ,вносить зміни до топографічних показчиків..

               2.12.  Складання історичних довідок до архівних фондів, колекцій.

               2.13.   Проводить експертизу цінності документів, є членом експертної комісії  архівного відділу.

               2.14. Складає тексти описів за установленою формою відповідно до схеми систематизації справ у фонді.

               2.15. Організовує приймання документів  з особового складу.

               2.16. Організовує користування документами у службових, наукових, соціально-правових цілях.

               2.17. Здійснює тематичні перевіряння роботи архівних підрозділів.

               2.18. Забезпечує формування НАФ комплектування архівного відділу профільними документами ,відповідає за їх збереженість.

               2.19. Розробляє  перспективні, річні та поточні плани роботи,організовує їх виконання.

               2.20. Бере участь  у роботі  дорадчих органів.

               2.21.Забезпечує роботу експертної комісії,очолює її.

               2.22. Організовує у встановленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних підрозділів, створених на території району.

               2.23. Організовує передавання документів на державне зберігання після закінчення строків їх зберігання у відповідних архівних підрозділів.

              2.24. Готує на розгляд ЕК описи справ постійного зберігання,з особового складу, номенклатури справ,списки установ профілю комплектування архівного відділу,документи,яких підлягають і не підлягають прийманню на державне зберігання.

              2.25. Складає списки-джерела формування НАФ та джерела комплектування архіву.

.        2.26 Контролює складання та ведення облікової документації, статистичної звітності архівними службами підприємств, організацій та установ, надає методичну і практичну допомогу їх експертним комісіям і діловодним службам.

              2.27. Здійснює роботи  з  удосконалення та перероблення описів, з підготовки відомостей про зміни у складі й обсязі фондів.

             2.28. Популяризує документальну спадщину.

             2.29. Організовує та здійснює прийом громадян, реєстрацію та виконання запитів юридичних і фізичних осіб.

             2.30. Вирішує питання доступу та користування документами архівного відділу.

            2.31. Забезпечує впровадження в практику роботи методичних розробок, передового досвіду за всіма напрямками діяльності.

 

  3.Права

        3.1.  Вносить пропозиції про  координацію та методичне керівництво архівною справою.

        3.2. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень .

        3.3.  Брати участь у підготовці перспективних планів підрозділу, надає необхідну методичну допомогу співробітникам у виконанні завдань, доручень.

        3.4.  Узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у архівній сфері управління.

        3.5.   Має право доступу до документів за винятком тих , які згідно із законодавством спеціально охороняються.

        3.6.   На оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу ,який йому присвоюється ,якості, досвіду та стажу роботи.

        3.7. Готувати запити на отримання у встановленому порядку від органів , підприємств, установ , організацій  інформацію. Статистичні звіти, оперативні дані, звіти та довідкові матеріали з питань,що належать до сфери діяльності відділу, необхідні для виконання посадових обов’язків.

 

       4. Відповідальність

 

        4.1.  За виконання індивідуального плану роботи, розпорядчих рішень керівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що стосуються діяльності архівного відділу,наказів директора державного архіву області, терміни виконання робіт, якість, повноту і достовірність інформації;

        4.2. Етику поведінки та дотримання обмежень передбачених законодавством про державну службу;

        4.3.  Відповідає за своєчасність підготовки персональних запитів, що стосується управлінської документації, документів особового складу.

        4.4.  Консультування користувачів про склад і зміст документів .

        4.5. Виконання інформаційних запитів.

         4.6. Якісне оформлення документів ( описів постійного зберігання, описів з особового складу, актів про вилучення документів, що втратили історичну цінність).

 

         4.7. Охорону праці,техніки безпеки, пожежної безпеки;

         4.8. В установленому порядку несе  персональну відповідальність за несвоєчасність виконання посадових завдань та обов’язків, за бездіяльність або невикористання наданих прав, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил техніки безпеки , виконання окремих доручень.

 

 

Начальник архівного відділу

 райдержадміністрації                                                      О. Русин

 

з посадовою інструкцією ознайомлена :

____ _______________________ 20 1 6 р. _________________________

                                                                        (підпис)           (прізвище,ініціали)

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Головного спеціаліста

архівного відділу райдержадміністрації

    1.Загальні положення

               1.1 Головний спеціаліст  архівного відділу є відповідальним працівником  відділу, призначається і звільняється розпорядженням голови райдержадміністрації у відповідності з діючим законодавством .

               1.2. На посаду  головного спеціаліста  архівного відділу призначається особа, що має вищу  освіту .

                1.3. Пiдпорядковується  начальнику архівного відділу районної державної адміністрації .

                1.4.У своїй роботі головний спеціаліст архівного відділу керується Конституцією України, Законами України „ Про Національний архівний фонд та архівні установи”, „ Про звернення громадян”, „ Про інформацію”, „ Про корупцію”, та інші, актами Президента України, Кабінету міністрів України,  наказами та інструкціями Державного комітету архівів України та обласного архіву Закарпатської області. Розпорядженнями, дорученнями, голови обласної та районної державної адміністрації , Основними правилами роботи архівів, Положенням про архівний вiддiл районної державної адмiнiстрацiї, цiєюпосадовою iнструкцiєю, системи зберігання і класифікації архівних документів, систему облікового і довідкового апаратів, склад і зміст комплексу документів, що зберігаються в архівному відділі .

 

  2. Функціональні обов’язки

              2.1  Відповідно до чинних нормативних вимог проводить роботу, спрямовану на забезпечення збереженості документів, створення і удосконалення науково-довідкового апарату.

              2.2. Забезпечує вирішення питань, спрямованих на підвищення рівня розвитку архівної справи.

              2.3. Збирає, узагальнює та аналiзує інформацію, готує керівнику архівного відділу відповідні пропозиції.

              2.4. Приймає участь у розробці проектів державних програм ,планів розвитку архівної справи з профільних відділу питань .

              2.5.  Під керівництвом керівника підрозділу здійснює приймання документів, перевіряння правильності оформлення документів, наявності додатків.

                2.6.  Забезпечує збереженість документів з паперовими носіями

( обезпилення, перешифровка, фондування ) ( стелажі № 1,2, 3, 4).

              2.7.   Проводить удосконалення описів, складає акти  удосконалених описів   .

              2.8.  Забезпечує розробку і  заповнення  нових облікових документів (аркуш фонда,  картку фонда, картку руху фондів, лист перевіряння ) .

              2.9.  Контроль обліку вимірювання температурно-вологісного режиму зберігання документів, протипожежного стану сховища № 1,№2.

               2.10. Забезпечує групування справ за номерами, написання на ярлику назви та номера фонду, опису, справи, в’язки, прикріплення ярлика до шпагату, перев”язування  справ, розміщення в’язок на стелажах..

               2.11. Здійснює переміщення справ у межах архівосховища ,вносить зміни до топографічних показчиків..

               2.12.  Складання історичних довідок до архівних фондів, колекцій.

               2.13.   Проводить експертизу цінності документів, є членом експертної комісії  архівного відділу.

               2.14. Складає тексти описів за установленою формою відповідно до схеми систематизації справ у фонді.

               2.15. Організовує приймання документів  з особового складу.

               2.16. Організовує користування документами у службових, наукових, соціально-правових цілях.

               2.17. Здійснює тематичні перевіряння роботи архівних підрозділів.

               2.18. Розробляє проект індивідуального плану роботи на рік,квартал, місяць і погоджує з начальником відділу ,звітує про виконання планових завдань.

               2.19. Володіє основними принципами роботи комп’ютера ,захисти документів .

               2.20. Відповідає за архівосховище.

               2.21. Забезпечує збереженість,облік та раціональне розміщення документів в архівосховищі.

               2.22. Забезпечує виконання планових завдань та координує роботи, пов’язані із забезпеченням збереженості .

               2.23. Здійснює приймання, зберігання, раціональне розміщення документів в архівосховищі.

               2.24. Проводить перевірки наявності й фізичного  стану документів, визначає потребу їх ремонту.

               2.25. Оформлює підсумки роботи з перевіряння наявності та розшуку документів.

               2.26. Укладає топографічні покажчики на фонди архівосховища,здійснює топографування документів.

               2.27. Складає плани і звіти про роботу архівосховища, його паспорт.

               2.28.  Контролює та видає документи працівникам архіву, до читального залу,у тимчасове користування та своєчасне їх повернення до архівосховища.

              2.29. Забезпечує роботу з каталогізації  документів, проводить закаталогізовання документів .

              2.30. Складає номенклатуру справ архівного відділу .

              2.31. Планує та організовує та складає план виставкової діяльності архівного відділу - виставки приурочені до пам’ятних, історичних дат Мукачівського району.

.               3.Права

        3.1.  Вносить пропозиції про  координацію та методичне керівництво архівною справою.

        3.2. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень .

        3.3.  Брати участь у підготовці перспективних планів підрозділу, надає необхідну методичну допомогу співробітникам у виконанні завдань, доручень.

        3.4.  Узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у архівній сфері управління.

        3.5.   Має право доступу до документів за винятком тих , які згідно із законодавством спеціально охороняються.

        3.6.   На оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу ,який йому присвоюється ,якості, досвіду та стажу роботи.

        3.7. Готувати запити на отримання у встановленому порядку від органів , підприємств, установ , організацій  інформацію. Статистичні звіти, оперативні дані, звіти та довідкові матеріали з питань,що належать до сфери діяльності відділу, необхідні для виконання посадових обов’язків.

 

       4. Відповідальність

 

        4.1.  За виконання індивідуального плану роботи, розпорядчих рішень керівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що стосуються діяльності архівного відділу,наказів директора державного архіву області, терміни виконання робіт, якість, повноту і достовірність інформації;

        4.2. Етику поведінки та дотримання обмежень передбачених законодавством про державну службу;

        4.3.  Відповідає за своєчасність підготовки персональних запитів, що стосується управлінської документації, документів особового складу.

        4.4.  Консультування користувачів про склад і зміст документів .

         4.5. Виконання інформаційних запитів.

         4.6. Якісне оформлення документів ( описів постійного зберігання, описів з особового складу, актів про вилучення документів ,що втратили історичну цінність).

 

         4.7. Охорону праці,техніки безпеки, пожежної безпеки;

         4.8. В установленому порядку несе  персональну відповідальність за несвоєчасність виконання посадових завдань та обов’язків, за бездіяльність або невикористання наданих прав, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил техніки безпеки ,виконання окремих доручень.

 

Начальник архівного відділу

 райдержадміністрації                                                      О. Русин

 

Із посадовою інструкцією ознайомлена :

 

____ _______________________ 20 1 6 р. _________________________

                                                                        (підпис)           (прізвище,ініціали)

 

ПЕРЕЛІК

ліквідованих  установ, організацій, підприємств,

документи з особового складу яких зберігаються

в архівному відділі Мукачівської райдержадміністрації

                                                            станом  на  01  січня  2016р.

зп

Назва установи, організації, підприємства ( попередня назва)

Номер та назва фонду

Крайні дати

Кількість од.зб

Примітка

1

2

3

4

5

6

1.

Будівельне підприємство виробничого обєднання  „ Верстатозавод” смт. Кольчино

Фонд-301

1987-2002

11 од.зб.

 

2.

Відкрите акціонерне товариство „Маслосирбаза” м.Мукачево

Фонд-264

1964-2001

70 од.зб.

 

 

3.

Виробничий кооператив „ Вектор” с.Дерцен

Фонд-289

1990-1993

2 од.зб.

 

4.

Група централізованого збезпечення навчальних закладів  Мукачівського району

Фонд-158

1987-1996

17 од.зб.

 

5.

Госптоварна база м. Мукачево

Фонд -261

1980-2000

77 од.зб.

 

6.

Дочірнє підприємство „ Закарпат-автотранс”.Оздоровчий комплекс               „ Орлятко”

Фонд-290

1970-2001

32 од.зб.

 

8.

Дочірнє підприємство „ Комунпроект”

Фонд-290

2004-2007

2 од.зб.

 

9.

Закрите акціонерне товариство  „Укртранс-Мукачево” смт. Чинадієво

Фонд-297

1980-2003

78 од.зб.

 

10.

Кооператив „ Автограф” м.  Мукачево

Фонд-270

1987-1998

32 од.зб.

 

11.

КСГП птахофабрика „ Мукачівська” с.Залуж

Фонд-273

1976-2000

79 од.зб.

 

12.

КСГП „ Радванка” с.Пістрялово

Фонд-278

1994-2003

13 од.зб.

 

13.

КСГП „ Завидівське”с.Завидово

Фонд-259

1996-2000

10 од.зб.

 

14.

К П „Райсільгоспенерго”

Фонд-283

1999-2003

4 од.зб.

 

15.

К П „ Світлана”с. Макарево

Фонд-283

2001-2008

4 од.зб.

 

16.

Мукачівська дільниця ДКТД „ Газ України”

Фонд-265

1999-2001

13 од.зб.

 

17.

Мукачівська районна територіальна виборча комісія

Фонд-294

2006-2006

3 од.зб.

 

 

18.

Територіальна виборча комісія виборчого округу №71

Фонд-296

2004-2004

10 од.зб.

 

19.

Мукачівський регіональний філіал МП „ Бескид”

Фонд-154

1990-1993

5  од.зб.

 

20.

Мукачівське відділення  акціонерно-комерційного агропромислового банку   „ Україна”

Фонд-280

1987-2000

37 од.зб.

 

 

 

21.

Мукачівський районний медичний центр м.Мукачево

Фонд-274

2002-2002

2 од.зб.

 

 

22.

Мукачівський районний центр соціальної служби для молоді „ м. Мукачево

Фонл-274

1996-1998

3 од.зб.

 

23.

Мале приватне підприємство                               „ Вектора”с. Зняцево

Фонд-162

1996-1998

3 од.зб.

 

24

Мале приватне підприємство                                      „ Наталка”с.Залуж

Фонд-164

1993-1998

2 од.зб.

 

25.

Мале приватне підприємство                             „ Ескорт”с.В.Лучки

Фонд-165

1995-1999

2 од.зб.

 

26.

Мале приватне підприємство                             „ Правекс”с.В.Лучки

Фонд-266

1998-2001

2 од.зб.

 

27.

Мале приватне підприємство                             „ Агросервіс”с.Мукачево

Фонд-257

1997-2000

2 од.зб.

 

28.

Мале приватне підприємство                             „ А.І.К.””с.Мукачево

Фонд-267

1992-2001

3 од. зб.

 

29.

Мале приватне підприємство                             „ Карпати.””с.Березинка

Фонд-271

1992-2001

2 од.зб.

 

30.

Мале приватне підприємство                             „ Колос”с.Копинівці

Фонд-272

1995-1998

1 од. зб.

 

31.

Мале приватне підприємство                             „ Мак”с.Мукачево

Фонд-271

1996-1999

1 од.зб

 

 

 

 32.

Мале приватне підприємство                             „ Ромочевиця”с.Залуж

Фонд-277

2000-2002

8 од.зб.

 

 

33.

Мале приватне підприємство                             „ Софія” смт.Чинадієво

Фонд-292

1998-2001

8 од.зб.

 

34.

Представництво фонду державного майна в Мукачівському районі

Фонд-160

1994-1998

9 од.зб.

 

35.

Пересувна механізована колона-119,   СУ-104

Фонд-275

1965-2001

298 од.зб.

 

 

36.

Приватне підприємство „ Марта”

Фонд-292

2000-2006

2 од.зб.

 

37.

Приватне підприємство „ Віт”

Фонд-292

2003-2006

2 од.зб.

 

38.

Сільськогосподарське підприємство „Бабичі”с.Бабичі

Фонд-284

1997-2000

9 од.зб.

 

39.

Селянсько-фермерське господарство             „ Мочар” 

Фонд-285

1997-2000

3 од.зб.

 

40.

Селянсько-фермерське господарство             „ Світанок” с.Барбово

Фонд-285

1995-2006

3 од.зб.

 

41.

Селянсько-фермерське господарство             „ Комета-2” 

Фонд-285

2000-2001

2 од.зб.

 

42.

Селянсько-фермерське господарство             „ Тар-план” 

Фонд-285

2006-2007

2 од.зб.

 

43.

Селянсько-фермерське господарство             „ Мрія” ,”Мерця”, „ Мрія-К”, „Лазар”

Фонд-285

1992-2007

6 од.зб.

 

44.

Селянсько-фермерське господарство             „ Еліта-центр” 

Фонд-285

2001-2007

1 од.зб.

 

45.

Селянсько-фермерське господарство             „ Вікторія”  с. Ромочевиця

Фонд-285

2001-2007

1 од.зб.

 

46.

Селянсько-фермерське господарство             „ Зайванець” с. Пістрялово

Фонд-285

2001-2007

2 од.зб.

 

47.

Селянсько-фермерське господарство             „ Золота нива”  Н.Коропець

Фонд-285

2003-2008

4 од.зб.

 

48.

Спільне українсько-словацьке підприємство „ СУМ” м.Мукачево

Фонд-287

1997-2003

12 од.зб.

 

49.

Об’єднаний фонд сільських територіальних виборчих комісій

Фонд-295

2006-2006

61 од.зб.

 

50.

Спільне підприємство „ Мукачівський промкомбінат”м. Мукачево

Фонд-298

1963-2000

352 од.зб.

 

51.

Товариство з обмеженою відповідальністю

„Серпанок” с.Н.Давидково

Фонд-163

1997-1998

1 од.зб.

 

52.

Товариство з обмеженою відповідальністю

„Березинка” с.Березинка

Фонд-166

1994-2000

4 од.зб.

 

53.

Товариство з обмеженою відповідальністю

„Дозвілля” с.Страбичево

Фонд-192

1996-1997

2 од.зб.

 

54.

Товариство з обмеженою відповідальністю

„Колорит” смт.Чинадієво

Фонд-258

1998-2000

2 од.зб.

 

55.

Товариство з обмеженою відповідальністю

„Промінь”

Фонд-260

1992-2000

2 од.зб.

 

56.

Товариство Мукачівської районної ради учасників афганської війни

Фонд-262

1990-1992

4 од.зб.

 

57.

Товариство з обмеженою відповідальністю

„Гарсай-В”,Авто-ЛТД

Фонд-263

1992-1999

15 од.зб.

 

58.

Товариство з обмеженою відповідальністю

„Кумит”

Фонд-269

1995-1999

6 од.зб.

 

59.

Товариство з обмеженою відповідальністю

„Віктор”

Фонд-269

2002-2007

1 од.зб

 

60.

Філіал АОЗТ „ Совтрансавто”смт. Чинадієво

Фонд- 161

1989-1998

41 од.зб.

 

61.

Громадська органiзацiя « Карпати» смт. Кольчино

Фонд-302

2002-2007

2 од.зб.

 

 

 

62.

Дослідно-племінне бджологосподарство

« Мукачівське»

Фонд -303

1984-2011

50 од.зб.

 

63.

Радгосп –завод « Лалівський» Тов

« Завидівське»

Фонд -259

1960-2015 рр.

385 од.зб.

 

64.

Будівельне управління -2

Фонд -275

1964-2015 рр.

400 од.зб.

 

     

 
Новини

Всі новини >>