Стратегічна екологічна оцінка

ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
детального плану території для розміщення об'єкту сонячної електростанції на території Великолучківської сільської ради (за м.н.п.) Мукачівського району, Закарпатської області

1.Замовник:       Мукачівська райдержадміністрація

Юридична адреса: 89600, Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Штефана Августина, 21, тел.( 03131) 55058, www.mukrayon.gov.ua .

 

         2. Вид та основні цілі документа державного планування:

         Детальний план території для розміщення об'єкту сонячної електростанції на території Великолучківської сільської ради (за м.н.п.) Мукачівського району, Закарпатської області, розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови земельної ділянки території Великолучківської сільської ради (за м.н.п.), та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

 

         3.Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

         Об’єкт цього дослідження, знаходиться в південній частині Великолучківської сільської ради (за м.н.п.).

         Ділянки загальною площею 18,00 га, з кадастровим номерами 2122781200:03:007:0346, 2122781200:03:007:0341, 2122781200:03:007:0342, 2122781200:03:007:0347, 2122781200:03:007:0343, 2122781200:03:007:0340, 2122781200:03:007:0348, 2122781200:03:007:0344, 2122781200:03:007:0339.

                   Земельні ділянки знаходяться в сільськогосподарській зоні.      Цільове призначення земельної ділянки – 01.03. «Для ведення особистого селянського господарства».

         На території відсутні будівлі та споруди, які підлягають зносу.

         На проектованому об’єкті передбачається розміщення таких об’єктів: 

-        приміщення для охорони;

-        біотуалет;

-        інформаційний щит;

-        пожарний щит;

-        інверторні станції;

-        Стоянка легкового автотранспорту;

 

         Запроектований об’єкт для підприємницької дяльності відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2018  «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ», та Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів.

         4. Ймовірні наслідки від господарської діяльності.

         А) Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. (Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті провадження планової діяльності).

         У процесі будівництва та експлуатації не передбачається виникнення різноманітних ризиків впливу на навколишнє природне середовище, а саме;.

        

         Відходи.

         Відходи, (побутове сміття), що будуть утворюватися під час експлуатації збираються в контейнери, та вивозяться спеціалізованим організаціями згідно графіку та по мірі необхідності.

         У разі виявлення та ідентифікації серед побутового сміття небезпечних відходів, – необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог чинного законодавства України.

        

          Поверхневі та підземні води.     

На ділянці не передбачено відведення господарсько-побутових стоків.

Очищені стоки передбачається зберігати в герметичній ємкості, з повторним використанням.

        

         Ґрунт та надра.

         У процесі будівництва та експлуатації даного об’єкту створення додаткових негативних впливів на грунт та надра не передбачається.           

         Проектом передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу.      Всі майданчики, під’їзди та доріжки передбачаються з влаштуванням мощення з елементів ФЕМ. Типи покриття прийняти із дотриманням діючих норм, виходячи з експлуатаційної доцільності.

        

         Атмосферне повітря.

         Шкідливий вплив на атмосферне повітря від господарської діяльності не передбачається.

         Акустичний вплив.   

Під час будівництва, від роботи будівельної техніки можливе виконання тимчасового додаткового шумового навантаження.

Під час експлуатації рівень технологічного шуму встановлених норм не перевищуватиме.

         Світлове, теплове та радіаційне забруднення. 

         Очікування перерахованих впливів від діяльності не передбачається.

        

         Флора та  і фауна.

         З огляду на характер запланованих робіт, впливу на місцеву фауну та флору не очікується.

         Тверде покриття обєкту не передбачає знищення рослин чи тварин.  

        

          Геологічне середовище.

         Очікується позитивний вплив.

 

         Технологічні  ризики - аварії,  що можуть вплинути на здоров’я населення.

         Б)  Для територій з природоохоронним статусом:

         Запроектований об’єкт знаходиться на віддалі  3,600 м від річки Латориця, таким чином не має впливу на  природоохоронний об’єкт.

         В) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

         Виконання та реалізація детального плану зазначеної ділянки не матиме негативних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

         5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

         Альтернативні земельні ділянки для розміщення даного об’єкту, які би відповідали аналогічним санітарним, екологічним та будівельним вимогам на території села не розглядаються.

 

         6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та  здоров’я населення:

– щодо охорони атмосферного повітря;

– охорона поверхневих та підземних вод,  ґрунтів;

– заходи щодо пожежної безпеки;

– відновлюванні та охоронні заходи.

         Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

 

         7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

         Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені такі заходи:

  • проведення комплексного благоустрою території, в т.ч., озеленення території.
  • заходи щодо забезпечення належного поводження з відходами.

        

         Заходи щодо пожежної безпеки.

         Витримані протипожежні відстані. Заплановано протипожежного щита.

         На території забороняється розведення вогнищ, спалювання відходів.

         Плануються завчасні заходи по недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. З цією метою розроблені переліки заходів з попередження надзвичайних ситуацій окремих видів, які регламентують поточну діяльність.

 

 

         Захисні заходи  цивільної оборони.

         Захисні споруди на території об’єкту проектом не передбачені.

         Під час небезпеки евакуація персоналу планується власним автотранспортом та/або організація транспортування автобусами до найближчої споруди цивільного захисту, узгодженої з ДСНС  Закарпатської  області.

         Запобігання можливості проведення диверсійних або терористичних актів і стороннього втручання в діяльність об’єктів.

         Для попередження та захисту об’єкту необхідно проведення наступних попереджувально-захисних заходів:

– проведення ретельного відбору персоналу, та співробітників охорони підприємства;

– чітке визначення повноважень, обов’язків і завдань персоналу об’єкта і співробітників служби безпеки;

– підготовка і проведення періодичних оглядів об’єкту, з чітким зазначенням пожежо небезпечних та техногенно небезпечних місць;

– забезпечення всього персоналу засобами індивідуального захисту.

         Для забезпечення безпечного функціонування об’єкту і запобігання можливих терористичних актів на його території рекомендується:

– передбачити освітлення входу та прилеглої території в нічний час.

- передбачити заходи щодо пожежної безпеки для об’єкта;

– збереження та раціональне використання енергетичних ресурсів шляхом використання сучасного високоефективного теплового та електроосвітлювального обладнання.

         Компенсаційні заходи.

         На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватись в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

 

         8.      Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

         Звіт про стратегічну екологічну оцінку міститиме таку інформацію:

1) Основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території;

5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на  державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

6) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

7) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

8) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

         Зауваження та пропозиції подавати у відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації (м. Мукачево, вул. Штефана Августина, 21, каб. 217, тел. 2-23-08, ел.пошта: arch_mukrda@ukr.net).

 

         Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до

«25» червня 2019 року

 

Т. в. о. голови райдержадміністрації                                                     І. ТОКАР

 

ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
детального плану території для розміщення об'єкту

готельно-ресторанного комплексу на території Чинадіївської селищної ради

(за межами населених пунктів) Мукачівського району Закарпатської області

 

  1. Замовник:     Мукачівська райдержадміністрація

Юридична адреса: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Штефана Августина, 21, тел. ( 03131) 5-50-58, www.mukrayon.gov.ua .

 

         2. Вид та основні цілі документа державного планування:

         Детальний план території для розміщення об'єкту готельно-ресторанного комплексу на території Чинадіївської селищної ради (за м.н.п.) Мукачівського району, Закарпатської області, розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови земельної ділянки та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

 

         3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

         Об’єкт цього дослідження - декілька земельних ділянок, що знаходяться в східній частині с. Карпати на території Чинадївської селищної (за м.н.п.), а саме:

площею 0,3600 га, кадастровий номер 2122755500:00:001:0111;

площею 0,1200 га, кадастровий номер 2122755500:00:001:0110;

площею 0,1200 га, кадастровий номер 2122755500:00:001:0109;

площею 0,2071 га, кадастровий номер 2122755500:00:001:0108;

площею 0,2951 га, кадастровий номер 2122755500:00:001:0112;

площею 0,1000 га, кадастровий номер 2122755500:00:001:0114;

площею 0,2000 га, кадастровий номер 2122755500:00:001:0115;

площею 0,2000 га, кадастровий номер 2122755500:00:001:0116.

         Земельні ділянки знаходяться в сільськогосподарській зоні. Цільове призначення земельних ділянок – 01.03. «Для ведення особистого селянського господарства».

         На території відсутні будівлі, споруди та інженерні мережі.

         Проектом містобудівної документації передбачається розміщення таких об’єктів: 

-        Готельно-ресторанний комплекс;

-        господарський комплекс з котельнею;

-        артезіанська свердловина;

-        локальна очисна споруда, типу "Біотал";

-        два пожежні резервуари на 100 м. куб;

-        стоянка легкового автотранспорту (паркінг);

-        бесідки для відпочинку;

-        трансформаторна підстанція.

         Запроектований об’єкт для здійснення підприємницької діяльності (готельно-ресторанний комплекс) відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2018  «Планування і забудова територій», та Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів.

        

4. Ймовірні наслідки від господарської діяльності.

         А) Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. (Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті провадження планової діяльності):

         у процесі будівництва та експлуатації не передбачається виникнення різноманітних ризиків впливу на навколишнє природне середовище, а саме:

         Відходи.

         Відходи (побутове сміття), що будуть утворюватися під час експлуатації збираються в контейнери, та вивозяться спеціалізованим організаціями згідно графіку та по мірі необхідності.

         У разі виявлення та ідентифікації серед побутового сміття небезпечних відходів, – необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог чинного законодавства України.

         Поверхневі та підземні води.      

Дощові води передбачено відводити з території об’єкту по спланованій поверхні до дощеприймальних лотків у систему дощової каналізації.

Відведення господарсько-побутових стоків передбачено у закриту внутрішньо майданчикову систему господарсько-побутової каналізації та їх очистки на запроектованих локальних очисних спорудах.

Очищені стоки передбачається зберігати в герметичній ємкості, з повторним використанням.

         Ґрунт та надра.

         У процесі будівництва та експлуатації цього об’єкту підприємницької діяльності створення додаткових негативних впливів на ґрунт та надра не передбачається.           

         Проектом передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу.      Всі майданчики, під’їзди та доріжки передбачаються з влаштуванням мощення з елементів ФЕМ. Типи покриття прийняти із дотриманням діючих норм, виходячи з експлуатаційної доцільності.

         Атмосферне повітря.

         Шкідливий вплив на атмосферне повітря від господарської діяльності не передбачається.

         Акустичний вплив.   

Під час будівництва, від роботи будівельної техніки можливе виконання тимчасового додаткового шумового навантаження.

Під час експлуатації рівень технологічного шуму встановлених норм не перевищуватиме.

         Світлове, теплове та радіаційне забруднення. 

         Очікування перерахованих впливів від діяльності не передбачається.

        

 

Флора та  і фауна.

         З огляду на характер запланованих робіт, впливу на місцеву фауну та флору не очікується.

Передбачається часткове видалення дикорослих малоцінних порід дерев та чагарників на території об’єкту будівництва, при прокладанні інженерних комунікацій, підї’їздах та місцях паркування транспортних засобів відповідно до вимог чинного законодавства та озеленення багаторічними декоративними насадженнями згідно плану благоустрою та рішень ландшафтного дизайну території.

         Геологічне середовище.

         Негативний вплив на геологічне середовище відсутній.

         Технологічні  ризики - аварії,  що можуть вплинути на здоров’я населення.

         Б)  Для територій з природоохоронним статусом:

         Запроектований об’єкт знаходиться на віддалі 270,0 м від русла річки Латориця, таким чином не має впливу на  природоохоронний об’єкт.

         В) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

         Виконання та реалізація детального плану зазначеної ділянки не матиме негативних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

         5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

         Альтернативні земельні ділянки для розміщення такого об’єкту, які би відповідали аналогічним санітарним, екологічним та будівельним вимогам на території села не розглядаються.

 

         6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобігання негативному впливу на довкілля та  здоров’я населення:

– щодо охорони атмосферного повітря;

– охорона поверхневих та підземних вод,  ґрунтів;

– заходи щодо пожежної безпеки;

– відновлюванні та охоронні заходи.

         Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

        

       7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

         Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені такі заходи:

  • проведення комплексного благоустрою території, в т.ч., озеленення території.
  • заходи щодо забезпечення належного поводження з відходами.

Заходи щодо пожежної безпеки.

         Витримані протипожежні відстані. Заплановано 2 підземних протипожежних резервуари по 100 куб.м. кожний. Передбачається наявність у приміщеннях та на території первинних засобів пожежогасіння.

         На території забороняється розведення вогнищ, спалювання відходів.

         Плануються завчасні заходи по недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. З цією метою розроблені переліки заходів з попередження надзвичайних ситуацій окремих видів, які регламентують поточну діяльність.

         Захисні заходи  цивільної оборони.

         Захисні споруди на території об’єкту проектом не передбачені.

         Під час небезпеки евакуація персоналу та відвідувачів планується власним автотранспортом та/або організація транспортування автобусами до найближчої споруди цивільного захисту, узгодженої з Управлінням ДСНС  Закарпатської  області.

         Запобігання можливості проведення диверсійних або терористичних актів і стороннього втручання в діяльність об’єктів.

         Для попередження та захисту об’єкту необхідно проведення наступних попереджувально-захисних заходів:

– проведення ретельного відбору персоналу, та співробітників охорони підприємства;

– чітке визначення повноважень, обов’язків і завдань персоналу об’єкта і співробітників служби безпеки;

– підготовка і проведення періодичних оглядів об’єкту, з чітким зазначенням пожежно небезпечних та техногенно небезпечних місць;

– забезпечення всього персоналу засобами індивідуального захисту.

         Для забезпечення безпечного функціонування об’єкту і запобігання можливих терористичних актів на його території рекомендується:

– передбачити освітлення входу та прилеглої території в нічний час.

- передбачити заходи щодо пожежної безпеки для об’єкта;

– збереження та раціональне використання енергетичних ресурсів шляхом використання сучасного високоефективного теплового та електроосвітлювального обладнання.

         Компенсаційні заходи.

         На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватись в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі: вимог Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

 

         8.      Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

         Звіт про стратегічну екологічну оцінку міститиме таку інформацію:

1) Основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території;

5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на  державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

6) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

7) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

8) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження та пропозиції подавати до відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Мукачівської районної державної адміністрації.

         Відповідальна особа: головний спеціаліст відділу - Кунак Василь Михайлович, телефон (03131) 2-23-08, arch_mukrda@ukr.net.

         Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто

до « 04 » червня 2019 року.

 

Т. в. о. голови Мукачівської райдержадміністрації                            І. ТОКАР

 

 

ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
детального плану території для розміщення об'єкту

підприємницької діяльності (будівель торгівлі) на території Івановецької сільської ради в урочищі «За павільйоном» за межами населеного пункту Мукачівського району Закарпатської області

 

  1. Замовник:     Мукачівська райдержадміністрація

Юридична адреса: 89600, Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Штефана Августина, 21, тел.( 03131) 55058, www.mukrayon.gov.ua .

 

         2. Вид та основні цілі документа державного планування:

         Детальний план території для розміщення об’єктів підприємницької діяльності (будівель торгівлі)  на території Івановецької сільської ради в урочищі «За павільйоном» (за м.н.п.) Мукачівського району Закарпатської області розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови земельної ділянки та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

 

         3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

         Об’єкт цього дослідження (одна земельна ділянка), знаходяться в східній частині с. Клячаново Івановецької сільської ради (за м.н.п.).

         Загальною площею 0,2496 га, з кадастровим номером 2122783200:03:055:0006;

         Земельна ділянка знаходяться в житловій зоні.         Цільове призначення земельної ділянки – 02.01. «Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд».

         На території відсутні будівлі та споруди.

         Проектом містобудівної документації передбачається розміщення таких об’єктів: 

-        будинок торгівлі;

-        господарський корпус з котельнею;

-        КТП;

-        авто паркінг;

-        арт.свердловина;

-        локальна очисна споруда, типу "Біотал";

-        два пожеж резервуари на 100 м3;

-        розворотна площадка;

-        бесідки для відпочинку.

         Запроектований об’єкт для здійснення підприємницької діяльності відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2018  «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ», та Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів.

         4. Ймовірні наслідки від господарської діяльності.

         А) Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. (Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті провадження планової діяльності).

         У процесі будівництва та експлуатації не передбачається виникнення різноманітних ризиків впливу на навколишнє природне середовище, а саме;.

         Відходи.

         Відходи, (побутове сміття), що будуть утворюватися під час експлуатації збираються в контейнери, та вивозяться спеціалізованим організаціями згідно графіку та по мірі необхідності.

         У разі виявлення та ідентифікації серед побутового сміття небезпечних відходів, – необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог чинного законодавства України.

         Поверхневі та підземні води.      

Дощові води передбачено відводити з території об’єкту по спланованій поверхні до дощеприймальних лотків в систему дощової каналізації.

Відведення господарсько-побутових стоків передбачено у закриту внутрішньо майданчикову систему господарсько-побутової каналізації, та їх очистки на запроектованих локальних очисних спорудах.

Очищені стоки передбачається зберігати в герметичній ємкості, з повторним використанням.

Передбачено водоохоронну зону каналу та санітарно-захисну зону артсвердловини.

         Ґрунт та надра.

         У процесі будівництва та експлуатації такого об’єкту підприємницької діяльності створення додаткових негативних впливів на ґрунти та надра не передбачається.         

         Проектом передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу.      Всі майданчики, під’їзди та доріжки передбачаються з влаштуванням мощення з елементів ФЕМ. Типи покриття прийняти із дотриманням діючих норм, виходячи з експлуатаційної доцільності.

         Атмосферне повітря.

         Шкідливий вплив на атмосферне повітря від господарської діяльності не передбачається.

         Акустичний вплив.   

Під час будівництва, від роботи будівельної техніки можливе виконання тимчасового додаткового шумового навантаження.

Під час експлуатації рівень технологічного шуму встановлених норм не перевищуватиме.

         Світлове, теплове та радіаційне забруднення. 

         Очікування перерахованих впливів від діяльності не передбачається.

         Флора та  і фауна.

         З огляду на характер запланованих робіт, впливу на місцеву фауну та флору не очікується.

         Тверде покриття об’єкту не передбачає знищення рослин чи тварин.

        

          Геологічне середовище.

         Негативний вплив на геологічне середовище відсутній.

         Технологічні  ризики - аварії,  що можуть вплинути на здоров’я населення.

         Б)  Для територій з природоохоронним статусом:

         Запроектований об’єкт знаходиться на віддалі 1100,0 м від річки Латориця, таким чином не має впливу на  природоохоронний об’єкт.

         В) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

         Виконання та реалізація детального плану зазначеної ділянки не матиме негативних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

         5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

         Альтернативні земельні ділянки для розміщення такого об’єкту, які би відповідали аналогічним санітарним, екологічним та будівельним вимогам на території села не розглядаються.

 

         6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та  здоров’я населення:

– щодо охорони атмосферного повітря;

– охорона поверхневих та підземних вод,  ґрунтів;

– заходи щодо пожежної безпеки;

– відновлюванні та охоронні заходи.

         Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

        

       7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

         Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені такі заходи:

  • проведення комплексного благоустрою території, в т.ч., озеленення території.
  • заходи щодо забезпечення належного поводження з відходами.

Заходи щодо пожежної безпеки.

         Витримані протипожежні відстані. Заплановано 2 підземних протипожежних резервуарів по 100 куб.м. кожний. Передбачається наявність у приміщеннях та на території первинних засобів пожежогасіння.

         На території забороняється розведення вогнищ, спалювання відходів.

         Плануються завчасні заходи по недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. З цією метою розроблені переліки заходів з попередження надзвичайних ситуацій окремих видів, які регламентують поточну діяльність.

         Захисні заходи  цивільної оборони.

         Захисні споруди на території об’єкту проектом не передбачені.

         Під час небезпеки евакуація персоналу та відвідувачів планується власним автотранспортом та/або організація транспортування автобусами до найближчої споруди цивільного захисту, узгодженої з Управлінням ДСНС  Закарпатської  області.

         Запобігання можливості проведення диверсійних або терористичних актів і стороннього втручання в діяльність об’єктів.

         Для попередження та захисту об’єкту необхідно проведення наступних попереджувально-захисних заходів:

– проведення ретельного відбору персоналу, та співробітників охорони підприємства;

– чітке визначення повноважень, обов’язків і завдань персоналу об’єкта і співробітників служби безпеки;

– підготовка і проведення періодичних оглядів об’єкту, з чітким зазначенням пожежно небезпечних та техногенно небезпечних місць;

– забезпечення всього персоналу засобами індивідуального захисту.

         Для забезпечення безпечного функціонування об’єкту і запобігання можливих терористичних актів на його території рекомендується:

– передбачити освітлення входу та прилеглої території в нічний час.

- передбачити заходи щодо пожежної безпеки для об’єкта;

– збереження та раціональне використання енергетичних ресурсів шляхом використання сучасного високоефективного теплового та електроосвітлювального обладнання.

          Компенсаційні заходи.

         На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватись в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

 

         8.      Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

         Звіт про стратегічну екологічну оцінку міститиме таку інформацію:

1) Основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території;

5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на  державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

6) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

7) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

8) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

         Зауваження та пропозиції подавати до відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Мукачівської районної державної адміністрації.

         Відповідальна особа: головний спеціаліст відділу - Кунак Василь Михайлович, телефон (03131) 2-23-08, arch_mukrda@ukr.net.

         Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто

до «04» червня 2019 року.

 

 

 

Т. в. о. голови Мукачівської райдержадміністрації                            І. ТОКАР

 

 

 

 

 

 

Остання зміна сторінки: 12-07-2019 15:33