ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " КАРИДІЯ " (ТОВ"КАРИДІЯ"),

(ЄДРПОУ 40693699), 89622, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, село Старе Давидково, вул. Зелена, будинок 129 Б

(місцезнаходження промислового майданчика: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Жуково, вул. Миру, 1 В та 1 Б), телефон +380503732057, ел. пошта: tovkaridia13@gmail.com.

Зауваження та пропозиції щодо дозволу на викиди надсилати до Закарпатської обласної військової адміністрації за адресою: пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008. Строки подання зауважень та пропозицій – 30 календарних днів з дня публікації повідомлення.

Метою отримання дозволу на викиди є надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші. Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» комбікормові заводи не належати сфері застосування Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування). Технологічне обладнання призначене для виробництва комбікорму для бройлерів.

Більшість компонентів для сировини являють собою сипучі матеріали, тому Виробничий комплекс складається з відповідних конвеєрів, бункерів, ваги, норій і шнеків, призначений для
оброблення, переміщення та складування, сипучих компонентів. З метою Дозування в процесі виробництва рідких компонентів комплекс обладнаний також декількома насосними
станціями.

Готовий продукт являє собою: розсипний комбікормовий продукт, гранульований комбікормовий продукт, дрібну комбікормову крупку. Готовий продукт по завершенні
виробничого процесу, засипають напряму в резервуар транспортного засобу. Виробничий комплекс складається з наступних основних вузлів та компонентів:
Прийом сировини:1. Прийом сировини з автотранспорту; 2. Завантаження в бункери Попереднє подрібнення: 3. Подрібнення компонентів сировини; 4. Завантаження до дозувального бункеру
Лінія по виробництву комбікорму 10 т./год: 5. Дозування та зважування основної сировини; 6. Дозування преміксів та мікрокомпонентів; 7. Змішування; 8. Лінія гранулювання;
9. Відвантаження готового корму на автотранспорт. Система керування: 10. Автоматична система керування комплексом;

Зеpнocyшuльнuü кoмnлекc Kopomкuü mехнoлoгiчнuü onuc oбладнання:
Hopiя (веpmuкальнuü кoвшoвuй mpанcnopmеp), mun SK60 npoдyкmuвнicmю 60 m/гoд,
Buгomoвлена з oцuнкoванoгo гаpячuм cnocoбoм лucmа moвщuнoю 2 мм.
Pедлеpu (гopuзoнmальнi ланцюгoвi mpанcnopmеpu), mun SR60 npoдyкmuвнicmю 60
m/гoд, вuгomoвленi з oцuнкoванuх гаpячuм cnocoбoм лucmiв moвщuнoю 3,0 мм.
Cеnаpаmop oчucmкu вoлoгoгo зеpна. mun CПD-125.
Бyфеpнi cuлocu для вoлoгoгo зеpна:
- mu 611, обєм 236 м3 - 177 m. npu 0,75 m/м3 - В кiлькocmi 2 шm.
Бyфеpнi cuлocu npuзанченi для накonuчення вoлoгoгo зеpна вciх muniв: кyкypyдзu,oлiйнuх, бoбoвuх, nociвнoгo маmеpiалy mа ін., nеpед cyшiнням.
Цuлiндpuчна чаcmuна cuлocа вuкoнана з хвuлеnoдiбнoгo лucmа з двoхcmopoньoю oцuнкoвкoю гаpячuм cnocoбoм.
Toвщuна гальванiчнoгo noкpummя всіх елеменmiв 600 г/м2, moбmo 31 мкм на кoжнy cmopoнy.
Bci бoлmoвi зєднання - клаc мiцнocmi 8,8.
Bci npoдyкmuвнocmi noданi для nшенuцi, зеpна чucmoгo бioлoгiчнo дoзpiлoгo,
Boлoгicmю 15 %, вiднocнoю маcoю 0,75 m/м3.
Пpямomoчна cyшаpня, mun B 180/21 ECOS (Moдель 4.000).
Cеnаpаmop oчucmкu вucyшенoгo зеpна, mun БСХ-100 з cucmемoю аcnipацiї.
Bumpаmoмip в nomoцi C-Lever 100.
Джерела викиду комбікормового заводу:
1. Цех переробки зерна: 1-циклон; 2- аспірація від цеху; 3- сушка зерна газова горілка 2400 кВт.
2. Лінія переробки сої та зберігання зерна: 4,5,6,7,8,9,10-витяжні отвори з під криші; 11- витяжний отвір дверей; 12 – дихальний клапан резервуара із газом; 13- установка для
переробки газу; 14,15,16 - силоси для зберігання зерна; 17,18-ємності для зберігання сирого зерна; 19,20,21,22,23,24-рукави розвантаження зерна; 25-площа для зберігання
жмиху; 26-звальна яма для прийому зерна із автотранспорту; 27- газорегуляторний пункт ШГРП;28-стоянка для автотранспорту
Відомості щодо видів та обсягів викидів.

№ з/п Забруднююча речовина Фактичний обсяг
викидів (т/рік)
код Найменування
1 2 3 4
1 1007 Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) 0,00000065
2 6 000 Оксид вуглецю 0,134
3 4 001 Діоксид азоту NO2 0,682
4 5 001 Сірки діоксид 0,004
5 11 000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 0,00001
6 12 000 Метан 0,127
7 4 002 Азоту (1) оксид [N2O] 0,000650
8 3 000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та
волокна)
6,22
9 3 004 Сажа 0,000004
10 7 000 Вуглецю діоксид 361,094
11 13 101 Бенз(а)пірен 0,00000000003
Усього для підприємства 368,264

Об’єкт належати другій групі об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення
атмосферного повітря. Відповідно до наказу Мінприроди України від 09.03.2006 р. №108, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо
скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розроблялись. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Мінприроди України від 27.06.2006 р. №309 встановлюються нормативи або технологічні нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Для неорганізованих джерел викидів нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами Дозволу. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Остання зміна сторінки: 05-10-2023 15:39