Культура

Відділ культури, молоді та спорту Мукачівської РДА

Головний спеціаліст – Копча Ольга Миколаївна

(в.о. начальника )

Головний спеціаліст – Шелеп Наталія Андріївна

Електронна адреса – 02228017@mail.gov.ua

                                                      

ПОЛОЖЕННЯ

про  відділ культури, молоді та спорту Мукачівської районної

державної адміністрації

 

І.Загальні положення

1. Відділ культури, молоді та спорту Мукачівської районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації, є підпорядкованим голові райдержадміністрації, підзвітним та підконтрольним департаменту  культури Закарпатської обласної держадміністрації, управління молоді та спорту Закарпатської  облдержадміністрації.

2.Коротка назва: ВКМС Мукачівської РДА.

3.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури  молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної, районної державних адміністрацій, наказами департаменту культури  Закарпатської обласної держадміністрації, управління молоді та спорту Закарпатської облдержадміністрації , рішеннями сесії районної ради, а також цим Положенням.

        4.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

 

ІІ. Завдання відділу культури, молоді та спорту

           1.До основних завдань  відділу належить:

 1) Забезпечення реалізації державної політики у галузі культури, молоді та спорту на території району.

 2) Забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів та доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності до кожного громадянина України.

            3) Сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту.

 

    4) Сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної,  культурної і мовної самобутності  національних меншин; сприяння  збереженню культурної спадщини.

5) Сприяння організації дозвілля молоді, розвитку фізичної культури та спорту; сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.

6) Сприяння  проведенню фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, забезпечення пропаганди здорового способу життя; сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні, зокрема олімпійського та неолімпійського руху.

2. Завданнями відділу відповідно до покладених повноважень є:

1) Створення умов для:

- сприяння збереженню і розвитку  фізкультурно-спортивної інфраструктури;

- сприяння розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості;

- задоволення національно-культурних потреб українського народу та  національних меншин;

- сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують на території району у сфері культури та мистецтв;

- моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку району у сфері культури, мистецтв, державної мовної політики.

2) Подання у встановленому порядку голові райдержадміністрації, відповідним структурним підрозділам облдержадміністрації пропозицій щодо формування державної політики у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, молоді та спорту.

3) Роз’яснення через засоби масової інформації змісту державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, молодіжної політики та фізичної культури і спорту. Проведення серед населення інформаційної, роз'яснювальної та пропагандистської роботи з питань, що належать компетенції відділу.

4) Підготовка пропозицій стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і внесення їх в установленому порядку на розгляд райдержадміністрації; розроблення проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проектів нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подання їх на державну реєстрацію у встановленому порядку.

5) Участь, у межах компетенції, у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

6) Сприяння в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними та іншими громадськими організаціями.

7) Сприяння в межах своїх повноважень організації і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів.

8) Здійснення контролю за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації.

9) Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань культури,  молоді, фізичної культури і спорту.

10) Порушення у встановленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери культури, фізичної культури та спорту, обдарованої молоді державними нагородами.

11) Взаємодія з районними осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

12) Участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

13) Підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові райдержадміністрації.

14) Підготовка (участь у підготовці) проектів угод, договорів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

15) Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

16) Забезпечення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

17) Розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян.

18) Опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

19) Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.

20) Проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

21) Забезпечення захисту персональних даних.

22) Взаємодія з органами місцевого самоврядування в межах компетенції, щодо виконання визначених повноважень.

23)Здійснення інших функцій відповідно покладених на відділ культури, молоді та спорту завдань.

ІІІ. Відділ має право:

1.Отримувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2.Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації з питань культури, молоді, фізичної культури і спорту.

4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції..

ІV. Начальник відділу:

1.Здійснює керівництво відділом культури, молоді та спорту Мукачівської районної державної адміністрації, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі.

2.Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ, затверждує посадові  працівників відділу.

3. Призначає працівників відділу у встановленому законом порядку.

4. Застосовує заохочення та дисциплінарні стягнення до  працівників відділу.

5.Розпоряджається коштами,які виділяються на утримання відділу.

6. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної держадміністрації.

7.Звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.

8. Може входити до складу колегії райдержадміністрації.

9. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень.

10.Розробляє проекти нормативно-правових актів, програм, що належать до компетенції відділу культури, молоді та спорту, в межах наданих йому повноважень.

11.Готує проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з питань, що стосуються його компетенції.

12.Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції.

13.Здійснює добір кадрів.

14. Призначає на  посаду та звільняє з посади:

-головних спеціалістів відділу культури,молоді та спорту райдержадміністрації;

 15.Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

16.Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

17.Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

18.Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

19.Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації.

20.Подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису  відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

21.Здійснює інші повноваження, визначені законом.

V.Заключні положення

1.Відділ культури, молоді та спорту Мукачівської районної державної адміністрації утримується за рахунок коштів державного бюджету.

3.Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання визначає голова районної державної адміністрації в межах виділених бюджетних призначень.

4.Кошторис, штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації  згідно чинного законодавства.

         5.Відділ культури, молоді та спорту Мукачівської  районної державної адміністрації є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.          

         6. Відділ культури, молоді та спорту Мукачівської  районної державної адміністрації є правонаступником майна та справ, прав і зобов’язань відділу культури, молоді та спорту Мукачівської, Воловецької, Свалявської райдержадміністрацій.    

    7.У разі  припинення діяльності відділу культури, молоді та спорту Мукачівської райдержадміністрації, як юридичної  особи (ліквідації, злитття, поділу, приєднання  або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим  організаціям  відповідного виду зараховуються  до доходу у бюджет.

8. Місцезнаходження відділу: 89600, Закарпатська область, м.Мукачево, вул.Штефана Августина,21.

9. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у встановленому законом порядку.

 

 

 

 

Остання зміна сторінки: 25-07-2023 13:59